กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

น.ส.กิริยา ทิพมาตย์

ครูชำนาญการพิเศษ (กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

น.ส.ณัฐภัสร์  ศรีเวียงธวัช

นายศักดิ์บุรุษ  รัตน์พันธ์

น.ส.มาลิณี  แก้วเกิดมี