กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

น.ส.กิริยา ทิพมาตย์

ครูชำนาญการพิเศษ  (กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 

      นายปริญญา  มนีนพ

นางสาวณัฐภัสร์  ศรีเวียงธวัช

นายศักดิ์บุรุษ  รัตน์พันธ์

 

นางสาวมาลินี  แก้วเกิดมี