กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

น.ส.กิริยา ทิพมาตย์

ครูชำนาญการพิเศษ  (กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายปริญญา มณีนพ

ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์)

นายศักดิ์บุรุษ รัตนพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ  (กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา)

นายปริพล สิทธิสิน

ครูชำนาญการ  (ค.บ.เกษตรศาสตร์/ ฟิสิกส์)

น.ส.ณัฐปภัสร์ ศรีเวียงธวัช 

ครูชำนาญการพิเศษ  (คอ.ม.คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี)

นางสัญทนา พรหมสาขา ณ สกลนคร

พนักงานราชการ  (บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

นางสัญทนา พรหมสาขา ณ สกลนคร

พนักงานราชการ  (บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)