กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

น.ส.กิริยา ทิพมาตย์

ครูชำนาญการพิเศษ  (กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวณัฐภัสร์  ศรีเวียงธวัช

นายศักดิ์บุรุษ  รัตน์พันธ์

นางสาวมาลิณี  แก้วเกิดมี