กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสมศรี ไชยชมภู

ครูเชี่ยวชาญ  (กศ.ม.การวัดผลการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางรัตนาภรณ์ พูนพิพัฒน์

ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.บ.คณิตศาสตร์)

น.ส.นันทวัน พันธุมะโน

ครูชำนาญการพิเศษ  (กศ.บ.คณิตศาสตร์)

นางวิสาขมาส คำสีลา

ครูชำนาญการพิเศษ  (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

นางสุนิสา จงขจรพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ  (ศษ.บ.คณิตศาสตร์/ชีววิทยา)

นายไพบูลย์ สุรารักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ  (กศ.ม.คณิตศาสตร์)

นางรพีพร สุรารักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ  (กศ.ม.คณิตศาสตร์)

นายบุญเลิศ ไชยปัญหา

ครูชำนาญการ  (ศษ.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา)

น.ส.อัญชลี สุขพิราบ

ครูชำนาญการ  (วท.บ.คณิตศาสตร์)

น.ส.วันเพ็ญ คำโคตร

ครูผู้ช่วย  (ค.บ.วัดผลการศึกษาคณิตศาสตร์)

น.ส.ปัทมา ใจคุ้มเก่า

ครูผู้ช่วย  (วท.บ.สถิติ)

นายอรรถพล  ก้อนตาล

ครูผู้ช่วย  (ค.บ.คณิตศาสตร์)

น.ส.กรรณิการ์ คงสมมาตย์

พนักงานราชการ  (ค.บ.คณิตศาสตร์)

นายอภิเชษฐ  ฟ้าฝน

ครูอัตราจ้าง  (ค.บ.คณิตศาสตร์)

นายธนะชัย  ทรัพย์พิพัฒน์

ครูอัตราจ้าง  (ค.บ.คณิตศาสตร์)