กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวิสาขมาส คำสีลา

ครูชำนาญการพิเศษ  (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสุนิสา จงขจรพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ  (ศษ.บ.คณิตศาสตร์/ชีววิทยา)

นายไพบูลย์ สุรารักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ  (กศ.ม.คณิตศาสตร์)

นางรพีพร สุรารักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ  (กศ.ม.คณิตศาสตร์)

น.ส.อัญชลี สุขพิราบ

ครูชำนาญการ  (วท.บ.คณิตศาสตร์)

นายอรรถพล  ก้อนตาล

ครูผู้ช่วย  (ค.บ.คณิตศาสตร์)

นายบุญเลิศ ไชยปัญหา

ครูชำนาญการ  (ศษ.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา)

น.ส.ปัทมา ใจคุ้มเก่า

ครู  (วท.บ.สถิติ)

น.ส.วันเพ็ญ คำโคตร

ครู  (ค.บ.วัดผลการศึกษาคณิตศาสตร์)

นายวัชระ  เหมือนสวัสดิ์