กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพรปวีร์ เจริญปรีดีรัชต์

ครูชำนาญการพิเศษ  (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสุนิสา จงขจรพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ  (ศษ.บ.คณิตศาสตร์/ชีววิทยา)

นายไพบูลย์ สุรารักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ  (กศ.ม.คณิตศาสตร์)

นางรพีพร สุรารักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ  (กศ.ม.คณิตศาสตร์)

น.ส.อัญชลี สุขพิราบ

ครูชำนาญการ  (วท.บ.คณิตศาสตร์)

นายทรัพย์บุญเลิศ ไชยปัญหา

ครูชำนาญการ  (ศษ.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา)

นายอรรถพล  ก้อนตาล

ครูผู้ช่วย  (ค.บ.คณิตศาสตร์)

น.ส.ปัทมา ใจคุ้มเก่า

ครู  (วท.บ.สถิติ)

นายวัชระ  เหมือนสวัสดิ์

ครู (ค.บ.คณิตศาสตร์)

นายเสกสรร  จำปาอ่อน

ครูชำนาญการ (ค.บ.คณิตศาสตร์)

น.ส.อัจฉริยา  เชื้อเพชร

ครูผู้ช่วย (ศษ.บ.คณิตสาตร์ศึกษา)

น.ส.ชนาพร  ดาโอภา

ครูผู้ช่วย (ค.บ.คณิตศาสตร์)

นายอภิสิทธิ์  ตองกิ่งแดง

ครูผู้ช่วย (กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)