กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางภิญญาภรณ์ จุฬา

ครูชำนาญการพิเศษ  (ศษ.ม.หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

น.ส.พัชรินทร์ อุทัยฉัตร

ครูชำนาญการพิเศษ  (Ph.D Curriculum & Instruction)

นายวิวิธนันท์ หยูเห้ง

ครูชำนาญการพิเศษ  (ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส)

นางจันทร์จิรา แง่พรหม

ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.บ.ภาษาอังกฤษ)

นางภิรนันท์ ข่วงทิพย์

ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.ม.หลักสูตรและการสอน)

น.ส.กนกวรรณ ศรีดาวเรือง

ครูชำนาญการพิเศษ  (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

นายสุวชล สุราษฎร์

ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.บ.ภาษาอังกฤษ)

นายอนุวัฒน์ แก้วมะ

ครูชำนาญการ  (M.Ed TESOL)

นางสุพัตรา ดัดผ่อง

ครู  (ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ)

น.ส.น้ำเพชร แสงสิมมา

ครูผู้ช่วย  (ศษ.บ.ภาษาจีน)

นางสาวสายสุนีย์ ไชยสุข

ครู  (ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ)

น.ส.จินดารัตน์ เทศประสิทธิ์

ครูอัตราจ้าง  (ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ)