กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายอนุวัฒน์ แก้วมะ

ครูชำนาญการ  (M.Ed TESOL)

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางภิญญาภรณ์ จุฬา

ครูชำนาญการพิเศษ  (ศษ.ม.หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ)

นายวิวิธนันท์ หยูเห้ง

ครูชำนาญการพิเศษ  (ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส)

น.ส.กนกวรรณ ศรีดาวเรือง

ครูชำนาญการพิเศษ  (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

นางภิรนันท์ ข่วงทิพย์

ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.ม.หลักสูตรและการสอน)

นางจันทร์จิรา แง่พรหม

ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.บ.ภาษาอังกฤษ)

นายสุวชล สุราษฎร์

ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.บ.ภาษาอังกฤษ)

นางสาวเมวิชญา  ชวภณพิพัฒ

ครู  (ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ)

น.ส.น้ำเพชร แสงสิมมา

ครูผู้ช่วย  (ศษ.บ.ภาษาจีน)

นางสาวสายสุนีย์ ไชยสุข

ครู  (ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ)

นายศักดิ์เกียรติ  จันทร์ลือชัย