กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายนพดล ศรีสาคร

ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.บ.ภาษาไทย)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางอัญชลี กุลเกลี้ยง

ครูชำนาญการพิเศษ  (ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีไทย)

นางอุไรวรรณ มณีนพ

ครูชำนาญการ  (กศ.บ.ภาษาไทย)

น.ส.สุนทรี เลิศสงคราม 

ครูชำนาญการพิเศษ  (ศษ.บ.ภาษาไทย)

น.ส.ยุพยง ทัศคร

ครู  (ศษ.บ.ภาษาไทย)

นายอธิวัฒน์  วงษาไชย

ครู  (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)