กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายนพดล ศรีสาคร

ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.บ.ภาษาไทย)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางอัญชลี กุลเกลี้ยง

ครูชำนาญการพิเศษ  (ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีไทย)

นางอุไรวรรณ มณีนพ

ครูชำนาญการ  (กศ.บ.ภาษาไทย)

น.ส.สุนทรี เลิศสงคราม 

ครูชำนาญการพิเศษ  (ศษ.บ.ภาษาไทย)

น.ส.ยุพยง ทัศคร

ครู  (ศษ.บ.ภาษาไทย)

นายอธิวัฒน์  วงษาไชย

ครู  (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

น.ส.มณีวัลย์ ทองหาญ

ครูอัตราจ้าง  (ค.บ.ภาษาไทย)

นายศิริวัฒน์  ไชยตะมาตย์

ครูอัตราจ้าง  (ศศ.บ.ภาษาไทย)