กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางพิศมัย พานโฮม

ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.ม.หลักสูตรและการสอน,  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางทรงศรี โสมชัย

ครูชำนาญการพิเศษ  (วท.บ.ชีววิทยา)

ว่าที่ รต.ศิริวัฒน์ กลยาณีย์

ครูชำนาญการพิเศษ  (กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

นางกรรณิกา บรรจุทรัพย์

ครูชำนาญการพิเศษ  (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

นายทวีศักดิ์ ทะคง

ครูชำนาญการพิเศษ  (กศ.บ.เคมี)

นายกิตติศักดิ์ สิงห์อร

ครูชำนาญการพิเศษ  (กศ.บ.ฟิสิกส์)

นายชำนาญ เพริดพราว

ครูชำนาญการพิเศษ  (ศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา)

นายศุภวุฒิ สุภาชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.ม.การบริหารการศึกษา)

นางกัลยารัตน์ นาคีย์

ครูชำนาญการ  (ค.ม.ชีววิทยา)

นางสุวิมล สุริยะ

ครูชำนาญการ  (กศ.ม.การบริหารการศึกษา)

น.ส.ปิยะนุช บุญชาญ

ครูชำนาญการ  (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

น.ส.อุทุมพร ศรีสาคร

ครูชำนาญการ  (วท.ม.ฟิสิกส์)

นางชินตา สุภาชาติ

ครูชำนาญการ  (ค.ม.หลักสูตรและการสอน)

น.ส.ชัญญาพัทธ์ ธนดิษฐาพงศ์

ครูชำนาญการ  (ค.บ.เคมี)

น.ส.บุญฑริก บุตราช

ครูชำนาญการ  (วท.บ.ชีววิทยา)

น.ส.บุษกร เสโนฤทธิ์

ครูชำนาญการ  (กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา (ฟิสิกส์))

น.ส.ศรีอุดร ล้านสาวงษ์

ครู  (ศษ.ม.บริหารการศึกษา)

นางสาวสุภาวดี  ทัศมี

ครู  (ค.บ.ฟิสิกส์)

นางนันทิยา เชื้อคำฮด

ครู  (วท.บ.เคมี)

นางลัดดา ภูปัญญา

ครู  (วท.บ.ชีววิทยา)

น.ส.ศศินันท์ นิวงษา

ครูผู้ช่วย  (วท.บ.เคมี)

น.ส.พิมพร อุ่นแก้ว

ครูผู้ช่วย  (ค.บ.เคมี)

นายพินิจ นันทเวข

ครูผู้ช่วย  (กศ.บ.การสอนวิทยาศาสตร์(เคมี))

นายวีระศักดิ์ อุปถานา

ครูผู้ช่วย  (ค.บ.ชีววิทยา)

นางสาวดลนภา  พรรื่นเริง

ครูผู้ช่วย  (ศศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์)

นายสุทธิชัย  แสนท้าว

ครูผู้ช่วย  (ค.บ.วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์))

นางสาวเอมมิกา  วิเศษตุ่น

ครูผู้ช่วย  (ค.บ.วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา))

น.ส.ประภากร ไชยพันธ์

พนักงานราชการ  (วท.บ.ชีววิทยา)

น.ส.วิลานี สุทา

ครูอัตราจ้าง  (วท.บ.ฟิสิกส์)