กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางพิศมัย พานโฮม

ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.ม.หลักสูตรและการสอน,  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางทรงศรี โสมชัย

ครูชำนาญการพิเศษ  (วท.บ.ชีววิทยา)

นางกรรณิกา บรรจุทรัพย์

ครูชำนาญการพิเศษ  (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

ครูชำนาญการพิเศษ 

น.ส.ชัญญาพัทธ์ ธนดิษฐาพงศ์

ครูชำนาญการ  (ค.บ.เคมี)

นายกิตติศักดิ์ สิงห์อร

ครูชำนาญการพิเศษ  (กศ.บ.ฟิสิกส์)

นายชำนาญ เพริดพราว

ครูชำนาญการพิเศษ  (ศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา)

นายศุภวุฒิ สุภาชาติ

ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.ม.การบริหารการศึกษา)

นางกัลยารัตน์ นาคีย์

ครูชำนาญการ  (ค.ม.ชีววิทยา)

 

นางสุวิมล สุริยะ

ครูชำนาญการ  (กศ.ม.การบริหารการศึกษา)

น.ส.ปิยะนุช บุญชาญ

ครูชำนาญการ  (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

น.ส.อุทุมพร ศรีสาคร

ครูชำนาญการ  (วท.ม.ฟิสิกส์)

น.ส.บุญฑริก บุตราช

ครูชำนาญการ  (วท.บ.ชีววิทยา)

น.ส.ศรีอุดร ล้านสาวงษ์

ครู  (ศษ.ม.บริหารการศึกษา)

นางสาวสุภาวดี  ทัศมี

ครู  (ค.บ.ฟิสิกส์)

น.ส.บุษกร เสโนฤทธิ์

ครูชำนาญการ  (กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา (ฟิสิกส์))

นางลัดดา ภูปัญญา

ครู  (วท.บ.ชีววิทยา)

น.ส.ศศินันท์ นิวงษา

ครู  (วท.บ.เคมี)

นางนันทิยา เชื้อคำฮด

ครู  (วท.บ.เคมี)

นายพินิจ นันทเวข

ครู  (กศ.บ.การสอนวิทยาศาสตร์(เคมี))

นายวีระศักดิ์ อุปถานา

ครู  (ค.บ.ชีววิทยา)

น.ส.พิมพร อุ่นแก้ว

ครู  (ค.บ.เคมี)

 

นางสาวดลนภา  พรรื่นเริง

ครู  (ศศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์)

นางสาวเอมมิกา  วิเศษตุ่น

ครูผู้ช่วย  (ค.บ.วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา))

นายสุทธิชัย  แสนท้าว

ครูผู้ช่วย  (ค.บ.วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์))

นายสถาพร  สุติบุต

น.ส.เรืองริน  สินธุรวิทย์