กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวรุจิราภรณ์  สายบุญรอด

ครู  (ศษ.บ.ศิลปศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายทัชนันท์  สัตถาผล

ครู (ดุริยางคศิลป์)

นายสุรสิทธิ์ ติดมา

ครูอัตราจ้าง  (นาฏศิลป์)