กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุรินทร์ นาจะรวย

ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.บ.ดนตรี)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวรุจิราภรณ์  สายบุญรอด

ครูผู้ช่วย  (ศษ.บ.ศิลปศึกษา)

น.ส.พัชรินทร์ โคตรปัญญา

พนักงานราชการ  (ค.บ.นาฏศิลป์)