กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

น.ส.อารีลักษณ์ คำโสภา

ครู  (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

                                                                                                              

นายเสนีย์  ธีรสิรินานนท์

ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.บ.พลศึกษา)

นางนิ่มนวล ไชยพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ  (กศ.บ.พลศึกษา)
 

นายมนูญ  คูณศรี

ครู  (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

นางสาวหทัยชนก  สุ่มมาตย์

ครูผู้ช่วย  (วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา)