กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวอารีลักษณ์  คำโสภา

ครู  (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

                                                                                                              

นายเสนีย์  ธีรสิรินานนท์

ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.บ.พลศึกษา)

นางหทัยชนก  งอยแพง

ครู (สุขศึกษา)

นายพิชิตพล สำราญทอง

ครูผู้ช่วย (พลศึกษา)