ข้อมูลนักเรียน

             

 

                 จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ชาย 185 คน   หญิง    421 คน    รวม     606  คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ชาย 203 คน   หญิง    401 คน    รวม     604  คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ชาย 184 คน   หญิง    405 คน    รวม     589  คน

 

            รวมทั้งหมด    ชาย 572 คน   หญิง 1,227 คน    รวม  1,799  คน