ดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (1 กันยายน 2564)

     Excel

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

     PDF

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางเรียน/ตารางสอน

ตารางสอน 1/2564

ตารางเรียน 1/2564

ตารางเรียนการพัฒนาศักยภาพ ม.4 (ปรับพื้นฐาน)

ตารางสอนการพัฒนาศักยภาพ ม.4 (ปรับพื้นฐาน)

คำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่สอน

คำสั่ง-แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอนประจำภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2564

คำสั่ง-แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอนประจำภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2563

ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark

โปรแกรม Bookmarks สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เอกสาร/แบบฟอร์ม งานวิชาการ

แบบฟอร์มการส่งแผนการจัดการเรียนรู้

คำร้องทั่วไป

คำร้องขอสอบแก้ตัว-0-ร-มส-มผ

แบบประกาศผลสอบแก้ตัว

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน2562

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-62-ภาษาไทย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-62-คณิตศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-62-วิทยาศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-62-สังคมศึกษาฯ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-62-สุขศึกษาฯ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-62-ศิลปะ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-62-การงานอาชีพ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-62-ภาษาต่างประเทศ

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ – 2562

ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน

การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน – 2562

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)

ผลการวิเคราะห์แยกตามสาระ-2562

คะแนนแยกตามสาระการเรียนรู้ – 2562

คะแนนแยกตามมาตรฐาน – 2562

คะแนนแยกตามสาระการเรียนรู้-2561

คะแนนแยกตามมาตรฐาน-2561

คะแนนแยกตามสาาระการเรียนรู้ – 2560

คะแนนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ – 2560

ใบกิจกรรมที่ 1

ใบกิจกรรมที่ 1 – สรุปผลการประเมินคุณภาพ-61-63

ใบกิจกรรมที่ 2

ใบกิจกรรมที่2-เป้าหมาย-ไทย

ใบกิจกรรมที่2-เป้าหมาย-คณิต

ใบกิจกรรมที่2-เป้าหมาย-วิทย์

ใบกิจกรรมที่2-เป้าหมาย-สังคม

ใบกิจกรรมที่2-เป้าหมาย-สุข

ใบกิจกรรมที่2-เป้าหมาย-ศิลปะ

ใบกิจกรรมที่2-เป้าหมาย-การงาน

ใบกิจกรรมที่2-เป้าหมาย-ต่างประเทศ

ใบกิจกรรมที่ 3

ใบกิจกรรมที่3-วิเคราห์ผลสอบโอเน็ต

ใบกิจกรรมที่ 4 วิเคราะห์คุณลักษณะฯ + การอ่านฯ

ใบกิจกรรมที่4-เป้าหมาย-ไทย

ใบกิจกรรมที่4-เป้าหมาย-คณิต

ใบกิจกรรมที่4-เป้าหมาย-วิทย์

ใบกิจกรรมที่4-เป้าหมาย-สังคม

ใบกิจกรรมที่4-เป้าหมาย-สุข

ใบกิจกรรมที่4-เป้าหมาย-ศิลปะ

ใบกิจกรรมที่4-เป้าหมาย-การงานใบกิจกรรมที่4-เป้าหมาย-ภาษาต่างประเทศ