กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางธิกานดา ศรีสาคร

ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.บ.สังคมศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายอนุ ยุทธคราม

ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.บ.สังคมศึกษา)

นางกัลยา หาญคำ

ครูชำนาญการพิเศษ  (ศษ.ม.การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)

นางเสาวคนธ์ สิงห์อร

ครูชำนาญการพิเศษ  (กศ.บ.วัดผลการศึกษา)

นางชุมากานต์ สุรเสียง

ครูชำนาญการพิเศษ  (บธ.ม.การจัดการ)

น.ส.พิมพ์ชนก แจ้งภูเขียว

ครู  (ค.บ.สังคมศึกษา)

น.ส.นงลักษณ์ บัวทอง

ครู  (ค.บ.สังคมศึกษา)

นายภูวนาท พูนสัวสดิ์

ครู  (ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน)

 

นางกัญชญาวีร์  บำเพ็ญศิลป์

ครู  (ค.บ.สังคมศึกษา)

นางสาวปาริชาติ  พันธุ์ศิริ

ครู  (ศษ.บ.สังคมศึกษา)