กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางธิกานดา ศรีสาคร

ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.บ.สังคมศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางชุมากานต์ สุรเสียง

ครูชำนาญการพิเศษ  (บธ.ม.การจัดการ)

นางกัลยา หาญคำ

ครูชำนาญการพิเศษ  (ศษ.ม.การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)

นางเสาวคนธ์ สิงห์อร

ครูชำนาญการพิเศษ  (กศ.บ.วัดผลการศึกษา)

นายภูวนาท พูนสัวสดิ์

ครู  (ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน)

น.ส.พิมพ์ชนก แจ้งภูเขียว

ครู  (ค.บ.สังคมศึกษา)

น.ส.นงลักษณ์ บัวทอง

ครู  (ค.บ.สังคมศึกษา)

 

นางกัญชญาวีร์  บำเพ็ญศิลป์

ครู  (ค.บ.สังคมศึกษา)

นางสาวปาริชาติ  พันธุ์ศิริ

ครู  (ศษ.บ.สังคมศึกษา)