โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริ โดย…โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ