ม.ราชมงคล59

ชนะเลิศ  การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

ชนะเลิศ  การแข่งขันการสร้าง web applications

ชนะเลิศ  การแข่งขันการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์

รองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์

ชนะเลิศ  การแข่งขันพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

ชนะเลิศ  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

ชนะเลิศ  การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับ ม.ปลาย

รองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับ ม.ปลาย