Name_Sci_to_Gen

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเภทสอบคัดเลือก (มาจากประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ)