minimarathon

ขอเชิญร่วม เดิน – วิ่ง การกุศล ครบรอบ 18 ปี 

เพื่อหารายได้สมทบกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

               วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป