Olympic2

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วิชาดาราศาสตร์ : นางสาววนัสพร  อ่อนดี ม.5/1

วิชาคอมพิวเตอร์ :

นายกรพงษ์ ดวงสุภา ม.5/1

 

นายเมธาสิทธิ์ เกตุรักษ์  ม.5/15

นายกาญจนเทพ ถาโท ม.6/2

นายจักรวรรดิ โสนาเรือ ม.5/1