การแข่งขันพระเกี้ยวน้อย 4.0

กิจกรรม “การแข่งขันขันพระเกี้ยวน้อย 4.0”

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561