ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

ให้ผู้ที่ีมีรายชื่อมาทำการสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.