กลุ่มบริหารงานวิชาการ

   รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

คำสั่งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

       คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฎบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

       คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฎบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

            เอกสาร/แบบฟอร์ม กลุ่มบริหารงานวิชาการ

แบบฟอร์มการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 2/2563

           แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5)

            คำร้องทั่วไป

            คำร้องขอสอบแก้ตัว-0-ร-มส-มผ

            แบบประกาศผลสอบแก้ตัว

       รายชื่อนักเรียน                              

ปีการศึกษา 2561
 หมายเหตุ
 รายชื่อนักเรียนชั้น_ม.4
 รายชื่อนักเรียนชั้น_ม.5
รายชื่อนักเรียนชั้น_ม.6
ปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6