กลุ่มสาระฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ