กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวกิริยา  ทิพมาตย์

ครูชำนาญการพิเศษ (กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางณิชากร  โสภาพร

ครู (บรรณารักษ์)

นางสาวมาลิณี  แก้วเกิดมี

ครู (คอมพิวเตอร์)

นางสาวศุชันษา  อินหา

ครูผู้ช่วย (อุตสาหกรรม)

นางสาวนิภาพร  อะรมชื่น

พนักงานราชการ (คอม)

นายภานุพงษ์  สุวรรณรงค์

ครูพิเศษ (คอม)

นายธวัชชัย  สังขฤกษ์

ครูพิเศษ (คอม)

นายวิทัศนัย  พรมราช

ครูพิเศษ (คอม)

นางสาวนภัสกรณ์ นามดี

ครูอัตราจ้าง (คอม)