กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกิริยา ทิพมาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ (กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

นางณิชากร โสภาพร
ครู (บรรณารักษ์)

 

นางสาวมาลิณี แก้วเกิดมี
ครู (คอมพิวเตอร์)

 

นางสาวศุชันษา อินหา
ครูผู้ช่วย (อุตสาหกรรม)

 

นางสาวปภัสรา คึมยะราช
ครูผู้ช่วย (ค.บ.คหกรรมศาสตร์)

 

นางสาวนิภาพร อะรมชื่น
พนักงานราชการ (คอมพิวเตอร์)

 

นายภานุพงษ์ สุวรรณรงค์
ครูพิเศษ (คอมพิวเตอร์)

 

นายธวัชชัย สังขฤกษ์
ครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์)

 

นายวิทัศนัย พรมราช
ครูพิเศษ (คอมพิวเตอร์)

 

นายเกรียงไกร ยิ้มแย้ม
ครูอัตราจ้าง (คอมพิวเตอร์)

 

นางสาวเวียงพิงค์ พรหมดา
ครูพิเศษ (คอมพิวเตอร์)