กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกิริยา ทิพมาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ (กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

นางณิชากร โสภาพร
ตำแหน่ง ครู
(บรรณารักษ์)

 

นางสาวมาลิณี แก้วเกิดมี
ตำแหน่ง ครู
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

 

นางสาวศุชันษา อินหา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สาขาวิชาอุตสาหกรรม

 

นางสาวปภัสรา คึมยะราช
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 

นายธราพงษ์ ศิริบูรณ์ เกษตร
ตำแหน่ง ครู
 สาขาวิชาเกษตร

 

นายสมาน ล้ำลอง
ตำแหน่ง ครู
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

 

นายธิติภัทร์ ไชยพร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

 

นายสหชัย สุวรรณการ
ตำแหน่ง ครู
 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

 

นายภานุพงษ์ สุวรรณรงค์
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

นายธวัชชัย สังขฤกษ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

 

นายวิทัศนัย พรมราช
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

 

นายเกรียงไกร ยิ้มแย้ม
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 

นางสาวกุลธิดา ศรีวะสุทธิ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษ