กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพรปวีณ์ เจริญปรีดีรัชต์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

นางสุนิสา จงขจรพันธ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตคณิตศาสตร์ / ชีววิทยา

 

นางรพีพร สุรารักษ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

นางสาวอัญชลี สุขพิลาภ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

นายเสกสรร จำปาอ่อน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

นางฐรัชญา กินรี
ตำแหน่ง ครู
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

 

นายวัชระ เหมือนสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครู
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

นายภัทรกร วรุตาธนสาร
ตำแหน่ง ครู
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยทองพันธุ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

นางสาวอัจฉริยา เชื้อเพชร
ตำแหน่ง ครู
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาตร์ศึกษา

 

นางสาวชนาพร ดาโอภา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

นายอรรถพล ก้อนตาล
ตำแหน่ง ครู
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

นายอภิสิทธิ์ ตองกิ่งแดง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

นางสาวขวัญทรัพย์ ศรีวรกุล
ตำแหน่ง ครู
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

นายอัษฎา ลามคำ
ตำแหน่ง ครู
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

นายธีรวัฒน์ พิรักษ์
ตำแหน่ง ครู
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

นางสาวกัญญารัตน์ ฤทธิธรรม
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์