กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพรปวีร์ เจริญปรีดีรัชต์
ครูชำนาญการพิเศษ (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางสุนิสา จงขจรพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ (ศษ.บ.คณิตศาสตร์/ชีววิทยา)

 

นางรพีพร สุรารักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ (กศ.ม.คณิตศาสตร์)

 

นางสาวอัญชลี สุขพิลาภ
ครูชำนาญการ (วท.บ.คณิตศาสตร์)

 

นายเสกสรร จำปาอ่อน
ครูชำนาญการ (ค.บ.คณิตศาสตร์)

 

นางฐรัชญา กินรี
ครู (วท.บ.สถิติ)

 

นายวัชระ เหมือนสวัสดิ์
ครู (ค.บ.คณิตศาสตร์)

 

นายภัทรกร วรุตาธนสาร
ครู (คณิตศาสตร์)

 

นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยทองพันธุ์
ครู (คณิตศาสตร์)

 

นางสาวอัจฉริยา เชื้อเพชร
ตำแหน่งครู (ศษ.บ คณิตศาสตรศึกษา)

 

นางสาวชนาพร ดาโอภา
ครูผู้ช่วย (ค.บ.คณิตศาสตร์)

 

นายอรรถพล ก้อนตาล
ตำแหน่งครู (ค.บ.คณิตศาสตร์)

 

นายอภิสิทธิ์ ตองกิ่งแดง
ครูผู้ช่วย (กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

 

นางขวัญทรัพย์ พิรักษ์
ครู ค.ศ.1 (คณิตศาสตร์)

 

นางสาวกุลนิษฐ์ เทศน์เรียน
ครูอัตราจ้าง (คณิตศาสตร์)

 

นางสาวพรชนก แสงนิกุล
ครูอัตราจ้าง (คณิตศาสตร์)