กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสุวชล สุราษฎร์
ครูชำนาญการพิเศษ (ค.บ.ภาษาอังกฤษ)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางสาวกนกวรรณ ศรีดาวเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

 

นางภิรนันท์ ข่วงทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ม.หลักสูตรและการสอน)
ติดต่อ ………………………..

 

นายอนุวัฒน์ แก้วมะ
ครูชำนาญการ (M.Ed TESOL)

 

นางจันทร์จิรา แง่พรหม
ครูชำนาญการพิเศษ (ค.บ.ภาษาอังกฤษ)

 

นางสาวสายสุนีย์ ไชยสุข
ครู (คม. นวัตกรรมบริหารการศึกษา)

 

นางสาวเมวิชญา ชวภณพิพัฒ
ครู (ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ)

 

นายศักดิ์เกียรติ จันทร์ลือชัย
ครู (ภาษาอังกฤษ)

 

นางกนกชญา หารธงชัย
ครู (ภาษาอังกฤษ)

 

นางสาวจิราภรณ์ เหลืองสินศิริ
ครู (ภาษาอังกฤษ)

 

นางสาววิสุดา ตลบหอม
ครูผู้ช่วย (ภาษาจีน)

 

นางสาวศิริวรรณ นนทะชัย
ครูผู้ช่วย (เกาหลี)

 

นางสาวมาลีพร ด้วงโต้ด
ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)

 

นายทศพร ศรีพลพา
ครู คศ.2 ชำนาญการ (ภาษาอังกฤษ)

 

นางสาวสุทธิกานต์ บุตราช
ครูผู้ช่วย ( ศษ.บ. การสอนภาษาอังกฤษฯ TESOL)

 

นางสาวศุภาพร พิกุลศรี
ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)

 

นางสาวมานิตา เจริญเชื้อ
ครูอัตราจ้าง (ภาษาเกาหลี)

 

นางสาวนิศากร อินทรบำรุง
ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)

 

นางสาวภาวิณี สุขคร
ครูอัตราจ้าง (ภาษาญี่ปุ่น)

 

นายธวัชชัย ภูอาศัย
ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวธารารัตน์ จันชมภู
ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวนีรพัฒน์ ฟองอ่อน
ครูอัตราจ้าง

 

Mr.Lucas Frederick Foreigner
 teacher (Politics and International Relations)

 

Mr. Declan Eoin Foreigner
 teacher (History)

 

Ms. Eleanor Rose Foreigner
 teacher (B.Sc.Psychology)