กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสุวชล สุราษฎร์
ครูชำนาญการพิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

นายศักดิ์เกียรติ จันทร์ลือชัย
ตำแหน่ง ครู ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
ครุศาสตรบัณฑิต วิชาภาษาอังกฤษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวกนกวรรณ ศรีดาวเรือง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ศึกษาศาสตรมาหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

นางภิรนันท์ ข่วงทิพย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 

นายอนุวัฒน์ แก้วมะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
Master of Education major Teaching English to Speakers of Other Languages

 

นางจันทร์จิรา แง่พรหม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

นางสาวสายสุนีย์ ไชยสุข
ตำแหน่ง ครู
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริหารการศึกษา

 

นางสาวเมวิชญา ชวภณพิพัฒ
ตำแหน่ง ครู
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

นางกนกชญา หารธงชัย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น (TESOL)

 

นางสาวจิราภรณ์ เหลืองสินศิริ
ตำแหน่ง ครู
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

 

นางสาววิสุดา ตลบหอม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สาขาวิชาภาษาจีน

 

นางสาวศิริวรรณ นนทะชัย
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สาขาวิชาภาษาเกาหลี

 

นางสาวมาลีพร ด้วงโต้ด
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

นายทศพร ศรีพลพา
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

นางสาวสุทธิกานต์ บุตราช
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ Teaching English to Speakers of Other Languages

 

นางสาวศุภาพร พิกุลศรี
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สาขาวิชาภาษาจีน

 

นางสาวมานิตา เจริญเชื้อ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สาขาวิชาภาษาเกาหลี

 

นางสาวนิศากร อินทรบำรุง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สาขาวิชาภาษาจีน

 

นางสาวภาวิณี สุขคร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

 

นายธวัชชัย ภูอาศัย
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวธารารัตน์ จันชมภู
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวนีรพัฒน์ ฟองอ่อน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

Mr.Lucas Frederick Foreigner
 teacher (Politics and International Relations)

 

Mr. Declan Eoin Foreigner
 teacher (History)

 

Ms. Eleanor Rose Foreigner
 teacher (B.Sc.Psychology)