กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสุวชล สุราษฎร์
ครูชำนาญการพิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

นายศักดิ์เกียรติ จันทร์ลือชัย
ตำแหน่ง ครู ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
ครุศาสตรบัณฑิต วิชาภาษาอังกฤษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวกนกวรรณ ศรีดาวเรือง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ศึกษาศาสตรมาหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

นางภิรนันท์ ข่วงทิพย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 

นางจันทร์จิรา แง่พรหม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

นางสาวสายสุนีย์ ไชยสุข
ตำแหน่ง ครู
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริหารการศึกษา

 

นางสาวเมวิชญา ชวภณพิพัฒ
ตำแหน่ง ครู
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

นางกนกชญา หารธงชัย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น (TESOL)

 

นางสาวจิราภรณ์ เหลืองสินศิริ
ตำแหน่ง ครู
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

 

นางสาววิสุดา ตลบหอม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สาขาวิชาภาษาจีน

 

นางสาวศิริวรรณ นนทะชัย
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สาขาวิชาภาษาเกาหลี

 

นางสาวมาลีพร ด้วงโต้ด
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

นายทศพร ศรีพลพา
ตำแหน่งครู ชำนาญการ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

นางสาวสุทธิกานต์ บุตราช
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ Teaching English to Speakers of Other Languages

 

นายนเรศ เปลี่ยนคำ
ตำแหน่ง ครู

 

 

นายณัฐพงศ์ จันทร์ศรีเมือง
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

 

นางสาวภรณ์ชนก บุญจวง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

นางสาวเต็มสิริ ธรรมวิเศษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

นางสาววิภาดา นามทอง
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

นางสาวกันตวีร์ คำชนะ
สาขาวิชาภาษาจีน

 

นางสาวศุภาพร พิกุลศรี
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สาขาวิชาภาษาจีน

 

นางสาวมานิตา เจริญเชื้อ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สาขาวิชาภาษาเกาหลี

 

นางสาวนิศากร อินทรบำรุง
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สาขาวิชาภาษาจีน

 

 

นางสาวภาวิณี สุขคร
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

 

นายธวัชชัย ภูอาศัย
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวธารารัตน์ จันชมภู
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวนีรพัฒน์ ฟองอ่อน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง