กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายนพดล ศรีสาคร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย

 

นางสาวสุนทรี เลิศสงคราม
ตำแหน่ง ครู
สาขาวิชาภาษาไทย

 

นางสาวอมรรัตน์ เทียมราช
ตำแหน่ง ครู
สาขาวิชาภาษาไทย

 

นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์ปัดชา
ตำแหน่งครู
สาขาวิชาภาษาไทย

 

นางสาวศกลวรรณ ฝุ่นเงิน
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
สาขาวิชาภาษาไทย

 

นางสาวมริสา ไชยวงศ์คต
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

 

นายศิริวัฒน์ ไชยตะมาตย์
ตำแหน่ง ครู
สาขาวิชาภาษาไทย

 

นางสาวพิมณัฏฐา ชนิดกุล
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
สาขาวิชาภาษาไทย