กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายนพดล ศรีสาคร
ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย)

 

นางสาวสุนทรี เลิศสงคราม
ครู (ภาษาไทย)

 

นายธธิวัฒน์ วงษาไชย
ครู (ภาษาไทย)

 

นางสาวขจีนุช ดาโอภา
ครู (ภาษาไทย)

 

นางสาวอมรรัตน์ เทียมราช
ครู (ภาษาไทย)

 

นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์ปัดชา
ครู คศ.1 (ภาษาไทย)

 

นางสาวศกลวรรณ ฝุ่นเงิน
ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ (ภาษาไทย)

 

นางสาวมริสา ไชยวงศ์คต
ครูผู้ช่วย (ค.บ.ภาษาไทย)

 

นางสาวพิมณัฏฐา ชนิดกุล
พนักงานราชการ (ภาษาไทย)