กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางพิศมัย พานโฮม
ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ม.หลักสูตรและการสอน, ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายกิตติศักดิ์ สิงห์อร
ครูชำนาญการพิเศษ (กศ.บ.ฟิสิกส์)

 

นายชำนาญ เพริดพราว
ครูชำนาญการพิเศษ (ศษ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา)

 

นางกัลยารัตน์ นาคีย์
ครูชำนาญการ (ค.ม.ชีววิทยา)

 

นางสาวชัญญาพัทธ์ ธนดิษฐาพงศ์
ครูชำนาญการ (ค.บ.เคมี)

 

นางสาวปิยะนุช บุญชาญ
ครูชำนาญการ (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

 

นางสาวศรีอุดร ล้านสาวงษ์
ครู (ศษ.ม.บริหารการศึกษา)

 

นางสาวอุทุมพร ศรีสาคร
ครูชำนาญการ (วท.ม.ฟิสิกส์)

 

นางสาวบุษกร เสโนฤทธิ์
ครูชำนาญการ (กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา (ฟิสิกส์))

 

นางสุวิมล สุริยะ
ครูชำนาญการ (กศ.ม.การบริหารการศึกษา)

 

นางสาวบุญฑริก บุตราช
ครูชำนาญการ (วท.บ.ชีววิทยา)

 

นางนันทิยา เชื้อคำฮด
ครู (วท.บ.เคมี)

 

นางสาวสุภาวดี ทัศมี
ครู (ค.บ.ฟิสิกส์)

 

นายสถาพร สุติบุต
ครู (เคมี)

 

นายวีระศักดิ์ อุปถานา
ครู (ค.บ.ชีววิทยา)

 

นางสาวศศินันท์ นิวงษา
ครู (วท.บ.เคมี)

 

นางสาวดลนภา พรรื่นเริง
ครู (ศศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์)

 

นางสาวพิมพร อุ่นแก้ว
ครู (ค.บ.เคมี)

 

นางสาววิยะดา สิริอมตธรรม
ครู (ชีววิทยา)

 

นางสาวเอมมิกา วิเศษตุ่น
(ค.บ.วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา))

 

นายสุทธิชัย แสนท้าว
(ค.บ.วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์))

 

นางสาวเรืองริน สินธุรวิทย์
ครู (เคมี)
ติดต่อ ………………………..

 

นายภานุวัฒน์ อินทรเกษม
ครูผู้ช่วย (วิทย์ทั่วไป)

 

นางสาวผกาวรรณ กลางชมภู
ครูผู้ช่วย (เคมี)

 

นางสาวศิริขวัญ ขันทะ
ครูผู้ช่วย (ฟิสิกส์)

 

นางสาวอเนชา วิลาไชย
ครูผู้ช่วย (เคมี)

 

นายชัยมงคล อาจโยธา
ครูผู้ช่วย (ฟิสิกส์)

 

นางกวินนาฎ เสียงเลิศ
ครู (ชีววิทยา)

 

นายวิฑูรย์ พลแสน
ครู (ฟิสิกส์)

 

นายเจษฎา ถาปันแก้ว
ครูผู้ช่วย (ชีววิทยา)

 

นางสาวศรัญญา วงษ์ศิลา
ครูผู้ช่วย (ชีววิทยา)

 

นางสาวพรศิริ จันใด
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ