กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางพิศมัย พานโฮม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นายกิตติศักดิ์ สิงห์อร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

 

นายชำนาญ เพริดพราว
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

 

นางกัลยารัตน์ นาคีย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

 

นางสาวชัญญาพัทธ์ ธนดิษฐาพงศ์
ครูชำนาญการ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

 

นางสาวปิยะนุช บุญชาญ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

 

นางสาวศรีอุดร ล้านสาวงษ์
ตำแหน่ง ครู
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

 

นางสาวอุทุมพร ศรีสาคร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

 

นางสาวบุษกร เสโนฤทธิ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา.วิทยาศาสตร์ศึกษาฟิสิกส์

 

นางสุวิมล สุริยะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

นางสาวบุญฑริก บุตราช
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา

 

นางนันทิยา เชื้อคำฮด
ตำแหน่ง ครู
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

 

นางสาวสุภาวดี ทัศมี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

 

นายสถาพร สุติบุตร
ตำแหน่ง ครู
สาขาวิชาชีววิทยา

 

นางศศินันท์ สาขามุละ
ตำแหน่ง ครู
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

 

นางสาวดลนภา พรรื่นเริง
ตำแหน่ง ครู
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์

 

นางสาวพิมพร อุ่นแก้ว
ตำแหน่ง ครู
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

 

นางสาววิยะดา สิริอมตธรรม
ตำแหน่ง ครู
สาขาวิชาชีววิทยา

 

นางสาวเอมมิกา วิเศษตุ่น
ตำแหน่ง ครู
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาตร์ชีววิยา

 

นางสาวเรืองริน สินธุรวิทย์
ตำแหน่ง ครู
สาขาวิชาเคมี

 

นายภานุวัฒน์ อินทรเกษม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

นางสาวผกาวรรณ กลางชมภู
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สาขาวิชาเคมี

 

นางสาวศิริขวัญ ขันทะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สาขาวิชาฟิสิกส์

 

นางสาวอเนชา วิลาไชย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สาขาวิชาเคมี

 

นายชัยมงคล อาจโยธา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สาขาวิชาฟิสิกส์

 

นางกวินนาฎ เสียงเลิศ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
สาขาวิชาชีววิทยา

 

นายวิฑูรย์ พลแสน
ตำแหน่ง ครู
สาขาวิชาฟิสิกส์

 

นายเจษฎา ถาปันแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สาขาวิชาชีววิทยา

 

นางสาวศรัญญา วงษ์ศิลา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สาขาวิชาชีววิทยา

 

นายธิติรัตน์ ดาราช
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

นางสาวมยุรี จักรสิทธิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สาขาวิชาฟิสิกส์

 

นางสาวปิยะนุช อรรคฮาต
ตำแหน่ง ครู
สาขาวิชาชีววิทยา

 

นางสาวศุภากร พวงยอด
ตำแหน่ง ครู
สาขาวิชาฟิสิกส์

 

นางสาวพรศิริ จันใด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ