กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวรุจิราภรณ์ สายบุญรอด
ครู (ศษ.บ.ศิลปศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นายทัชนันท์ สัตถาผล
ครู (ดุริยางคศิลป์)

 

นายสุรสิทธิ์ ติดมา
ครูอัตราจ้าง (นาฏศิลป์)