กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวรุจิราภรณ์ สายบุญรอด
ตำแหน่ง ครู  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นายทัชนันท์ สัตถาผล
ตำแหน่ง ครู
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

 

นางสาวอาทิตฐาพัณณ์ รักษาสิทธิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ศิลปศาสตรบัณฑิต ค.บ. สาขานาฏศิลป์

 

นางสาวอัจฉราภรณ์ จันทมาศ
ตำแหน่ง ครู

 

 

นายสุรสิทธิ์ ติดมา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สาขาวิชานาฏศิลป์