กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางธิกานดา ศรีสาคร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางชุมากานต์ สุรเสียง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

 

นางสาวนงลักษณ์ บัวทอง
ตำแหน่ง ครู
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

 

นางเสาวคนธ์ สิงห์อร
ครูชำนาญการพิเศษ
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวัดผลการศึกษา

 

นายภูวนาท พูนสัวสดิ์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 

นางสาวพิมพ์ชนก แจ้งภูเขียว
ตำแหน่ง ครู
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 

นางสาวอัมพา เพ็ญสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

นายอิสระ ดอนหลักคำ
ตำแหน่ง ครู
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 

นางสาวปาริชาติ พันธุ์ศิริ
ตำแหน่ง ครู
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 

นางสาวจิรารัตน์ แก้วก้อย
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 

นางสาวกษิรา อเนกนพโภคิน
ตำแหน่ง ครู
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 

นางสาวบังอร จุตาผิว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สาขาวิชาสังคมศึกษา

 

นายธนาวิชย์ ขวัญใจ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สาขาวิชาสังคมศึกษา