กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางธิกานดา ศรีสาคร
ครูชำนาญการพิเศษ (ค.บ.สังคมศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางชุมากานต์ สุรเสียง
ครูชำนาญการพิเศษ (บธ.ม.การจัดการ)

 

นางสาวนงลักษณ์ บัวทอง
ครู (ค.บ.สังคมศึกษา)

 

นางเสาวคนธ์ สิงห์อร
ครูชำนาญการพิเศษ (กศ.บ.วัดผลการศึกษา)

 

นายภูวนาท พูนสัวสดิ์
ครู (ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน)

 

ชื่อ-สกุล: ………………………………………………
ตำแหน่ง …………………………………
ติดต่อ ………………………..

 

ชื่อ-สกุล: ………………………………………………
ตำแหน่ง …………………………………
ติดต่อ ………………………..

 

ชื่อ-สกุล: ………………………………………………
ตำแหน่ง …………………………………
ติดต่อ ………………………..

 

ชื่อ-สกุล: ………………………………………………
ตำแหน่ง …………………………………
ติดต่อ ………………………..

 

ชื่อ-สกุล: ………………………………………………
ตำแหน่ง …………………………………
ติดต่อ ………………………..

 

ชื่อ-สกุล: ………………………………………………
ตำแหน่ง …………………………………
ติดต่อ ………………………..

 

ชื่อ-สกุล: ………………………………………………
ตำแหน่ง …………………………………
ติดต่อ ………………………..