กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นางหทัยชนก งอยแพง
ตำแหน่ง ครู สาขาวิชาสุขศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

 

นางสาวอารีลักษณ์ คำโสภา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

นายพิชิตพล สำราญทอง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สาขาวิชาพลศึกษา

 

นายอนุวัฒน์ คำลือชัย
ตำแหน่ง
สาขาวิชาพลศึกษา

 

นางสาวอรไท สอนพิมพ์
ตำแหน่ง ครู
สาขาวิชาสุขะศึกษา