กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวอารีลักษณ์ คำโสภา
ครู (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ (ค.บ.พลศึกษา)

 

นางหทัยชนก งอยแพง
ครู (สุขศึกษา)

 

นายพิชิตพล สำราญทอง
ครูผู้ช่วย (พลศึกษา)