กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นางหทัยชนก งอยแพง
ตำแหน่ง ครู สาขาวิชาสุขศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายเสนีย์ ธีรสิรินานนท์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

 

นางสาวอารีลักษณ์ คำโสภา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 

นายพิชิตพล สำราญทอง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สาขาวิชาพลศึกษา