กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพรปวีร์ เจริญปรีดีรัชต์

ครูชำนาญการพิเศษ  (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสุนิสา  จงขจรพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ  (ศษ.บ.คณิตศาสตร์/ชีววิทยา)

นางรพีพร  สุรารักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ  (กศ.ม.คณิตศาสตร์)

นางสาวอัญชลี  สุขพิราบ

ครูชำนาญการ  (วท.บ.คณิตศาสตร์)

นายทรัพย์บุญเลิศ  ไชยปัญหา

ครูชำนาญการ  (ศษ.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา)

นายเสกสรร  จำปาอ่อน

ครูชำนาญการ (ค.บ.คณิตศาสตร์)

นางฐรัชญา  กินรี

ครู (วท.บ.สถิติ)

นายวัชระ  เหมือนสวัสดิ์

ครู (ค.บ.คณิตศาสตร์)

นายภัทรกร  วรุตาธนสาร

ครู (คณิตศาสตร์)

นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยทองพันธุ์

ครู (คณิตศาสตร์)

นางสาวอัจฉริยา  เชื้อเพชร

ครูผู้ช่วย (ศษ.บ.คณิตสาตร์ศึกษา)

นางสาวชนาพร  ดาโอภา

ครูผู้ช่วย (ค.บ.คณิตศาสตร์)

นายอรรถพล  ก้อนตาล

ครูผู้ช่วย  (ค.บ.คณิตศาสตร์)

นายอภิสิทธิ์  ตองกิ่งแดง

ครูผู้ช่วย (กศ.ม.การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

นางสาวกุลนิษฐ์  เทศน์เรียน

ครูอัตราจ้าง (คณิตศาสตร์)