กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสุวชล  สุราษฎร์

ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.บ.ภาษาอังกฤษ)

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวกนกวรรณ  ศรีดาวเรือง

ครูชำนาญการพิเศษ  (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)

นายวิวิธนันท์  หยูเห้ง

ครูชำนาญการพิเศษ  (ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส)

นางภิรนันท์  ข่วงทิพย์

ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.ม.หลักสูตรและการสอน)

นายอนุวัฒน์  แก้วมะ

ครูชำนาญการ  (M.Ed TESOL)

นางจันทร์จิรา  แง่พรหม

ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.บ.ภาษาอังกฤษ)

นางสาวสายสุนีย์  ไชยสุข

ครู  (ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ)

นางสาวเมวิชญา  ชวภณพิพัฒ

ครู  (ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ)

นายศักดิ์เกียรติ  จันทร์ลือชัย

ครู (ภาษาอังกฤษ)

นางกนกชญา หารธงชัย

ครู (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวจิราภรณ์  เหลืองสินศิริ

ครู (ภาษาอังกฤษ)

นางสาววิสุดา   ตลบหอม

ครูผู้ช่วย (ภาษาจีน)

นางสาวศิริวรรณ  นนทะชัย

ครูผู้ช่วย (เกาหลี)

นางสาวมานิตา  เจริญเชื้อ

ครูอัตราจ้าง (ภาษาเกาหลี)

นางสาวนิศากร  อินทรบำรุง

ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)

นางสาวศุภาพร  พิกุลศรี

ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)