กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวรุจิราภรณ์  สายบุญรอด

ครู  (ศษ.บ.ศิลปศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายทัชนันท์  สัตยาผล

ครู (ดุริยางคศิลป์)

นายสุรินทร์  นาจะรวย

ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.บ. ดนตรี)