กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย

นายนพดล  ศรีสาคร

ครู (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย)

นางสาวสุนทรี  เลิศสงคราม

ครู (ภาษาไทย)

นายธธิวัฒน์  วงษาไชย 

ครู (ภาษาไทย)

นางสาวขจีนุช  ดาโอภา

ครู (ภาษาไทย)

นางสาวอมรรัตน์  เทียมราช

ครู (ภาษาไทย)

นางสาวพิมณัฏฐา  ชนิดกุล

พนักงานราชการ (ภาษาไทย)