แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
O3 : อำนาจหน้าที่
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 : Q&A
O9 : Social Network

O10 : นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล
O11 : แผนดำเนินงานการใช้งบประมาณประจำปี
O12 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
O13 :รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O14 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน

O15 : มาตรฐานการให้บริการ

O16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18 : E-Service

O19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 : 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O23 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


O24 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O27 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
O29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
O30 :การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O31 : นโยบาย (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

O32 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33 : รายงานตามผลนโยบาย No Gift Policy
O34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
O36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O39 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
O40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในถานศึกษา
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา