ข้อมูลนักเรียน

รายชื่อนักเรียนม 4 ปี 2561

รายชื่อนักเรียนม 5 ปี 2561

รายชื่อนักเรียนม 6 ปี 2561

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 16 176 439 615 35.18
มัธยมศึกษาปีที่ 5 15 177 361 538 30.78
มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 183 412 595 34.04
รวม 47 536 1212 1748 100