คะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-NET 2558

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

จากการจัดกิจกรรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่งผลให้ผลการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET)  ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ของโรงเรียน  เมื่อเปรียบเทียบตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘– ๒๕๖๐ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย ๕ กลุ่มสาระ เท่ากับ ๓๘.๐๙ และสูงกว่าระดับประเทศ (X=๓๔.๑๑) และจำแนกตามรายวิชาของระดับโรงเรียนพบว่า  วิชาภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X=  ๕๔.๙๖)  รองลงมาคือ วิชาสังคมศึกษา (X= ๔๒.๑๘)  วิชาวิทยาศาสตร์ (X= ๓๙.๖๙) วิชาภาษาอังกฤษ (X= ๒๗.๗๐)  และคณิตศาสตร์ (X= ๒๕.๙๑)  ตามลำดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้