คะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-NET 2559

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนโดยรวมทั้ง ๕ กลุ่มสาระ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย ๕ กลุ่มสาระ เท่ากับ ๓๖.๕๓ และสูงกว่าระดับประเทศ (X=๓๔.๖๑) และจำแนกตามรายวิชาของระดับโรงเรียนพบว่า  วิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X=  ๕๓.๗๗)  รองลงมาคือ วิชาสังคมศึกษา (X= ๔๑.๑๙)  วิชาวิทยาศาสตร์     (X= ๓๔.๕๑) วิชาคณิตศาสตร์ (X= ๒๗.๘๔)  และ ภาษาอังกฤษ (X= ๒๕.๓๓)  ตามลำดับ