คะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-NET 2560

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนโดยรวมทั้ง ๕ กลุ่มสาระ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย ๕ กลุ่มสาระ เท่ากับ ๓๕.๐๖ และสูงกว่าระดับประเทศ (X =๓๓.๒๓) จำแนะตามรายวิชา พบว่า วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสูด  (X = ๕๓.๐๙)  รองลงมาคือ  วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (X = ๓๖.๐๖) วิชาวิทยาศาสตร์        (X = ๓๐.๔๐) วิชาภาษาอังกฤษ (X = ๒๙.๑๔) และวิชาคณิตศาสตร์ (X = ๒๖.๖๒) ตามลำดับ