รางวัลยอดนักอ่านประจำปี 2564…

0
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคุณครูที่ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลยอดนักอ่าน ประจำปี 2564 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ณโรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร
รางวัลยอดนักอ่านประเภทผู้บริหาร ครู อาจารย์ ได้ 12 รางวัลดังนี้
1. นายปรเมศว์ นิ่มมา รองผู้อำนวยการ
2. นายนพดล ศรีสาคร
3. นางธิกานดา ศรีสาคร
4. นางชุมากานต์ สุรเสียง
5. นางสาวสุนทรี เลิศสงคราม
6. นางสาวพิมพ์ชนก แจ้งภูเขียว
7. นางหทัยชนก งอยแพง
8. นางสาวรุจิราภรณ์ สายบุญรอด
9. นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์ปัดชา
10. นางสาวขจีนุช ดาโอภา
11. นางสาวผกาวรรณ กลางชมภู
12. นางสาวประภัสรา คึมยะราช

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น