สวนพฤษก 2563

 " การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควร ใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการ ศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว "

การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.- 5 ธ.ค. 2562

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 3 สาระ รุ่นที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 17-20 ธ.ค. 2562

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 7-10 ม.ค. 2563

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร 9 ใบงาน รุ่นที่ 1/2563 ระหว่าวันที่ 21-24 ม.ค.2563

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเรียนแกนนำรุ่นที่ 2 /2562 การสำรวจและจัดการฐานทรัพยากรท้องถิ่น

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเรียนแกนนำรุ่นที่ 1/2563 วันที่ 24 ก.พ. 2563 ณ.โดมอเนกประสงค์ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 300 คน

 

  นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ดูงาน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ อพ.สธ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 8 ก.พ.2563

✔  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ จัดประกวดบทร้อยกรอง "พฤกษาวรรณศิลป์" วันที่ 18 ก.พ.2563