กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางธิกานดา  ศรีสาคร

ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.บ.สังคมศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางชุมากานต์  สุรเสียง

ครูชำนาญการพิเศษ  (บธ.ม.การจัดการ)

นางสาวนงลักษณ์  บัวทอง

ครู  (ค.บ.สังคมศึกษา)

นางเสาวคนธ์  สิงห์อร

ครูชำนาญการพิเศษ  (กศ.บ.วัดผลการศึกษา)

นายภูวนาท  พูนสัวสดิ์

ครู  (ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน)

นางสาวพิมพ์ชนก  แจ้งภูเขียว

ครู  (ค.บ.สังคมศึกษา)

นางกัญชญาวีร์  บำเพ็ญศิลป์

ครู  (ค.บ.สังคมศึกษา)

นายอิสระ  ดอนหลักคำ

ครู (ค.บ.สังคมศึกษา)

นางสาวปาริชาติ  พันธุ์ศิริ

ครู  (ศษ.บ.สังคมศึกษา)

นางสาวอัมพา  เพ็ญสุวรรณ

ครู (การบัญชี)

นางสาวจิรารัตน์  แก้วก้อย

พนักงานราชการ (สังคม)