กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางธิกานดา  ศรีสาคร

ครูชำนาญการพิเศษ  (ค.บ.สังคมศึกษา)
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางชุมากานต์  สุรเสียง

ครูชำนาญการพิเศษ  (บธ.ม.การจัดการ)

นางสาวนงลักษณ์  บัวทอง

ครู  (ค.บ.สังคมศึกษา)

นางเสาวคนธ์  สิงห์อร

ครูชำนาญการพิเศษ  (กศ.บ.วัดผลการศึกษา)

นายภูวนาท  พูนสัวสดิ์

ครู  (ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน)

นางสาวพิมพ์ชนก  แจ้งภูเขียว

ครู  (ค.บ.สังคมศึกษา)

นางสาวอัมพา  เพ็ญสุวรรณ

ครู (การบัญชี)

นายอิสระ  ดอนหลักคำ

ครู (ค.บ.สังคมศึกษา)

นางสาวปาริชาติ  พันธุ์ศิริ

ครู  (ศษ.บ.สังคมศึกษา)

นางสาวจิรารัตน์  แก้วก้อย

พนักงานราชการ (สังคม)

นางสาวบังอร จุตาผิว

ครูอัตราจ้าง (สังคม)

นายธนกร ตรีสูนย์

ครูอัตราจ้าง (สังคม)