สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์

พระเกี้ยว

 

อักษรย่อ

ต.อ.

 

เอกลักษณ์

ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม

 

คติธรรม

นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา

ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี

 

อัตลักษณ์

ต.อ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้นกล้าของแผ่นดิน

 

สีประจำโรงเรียน

สีชมพู

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นราชพฤกษ์

 

วันประกาศจัดตั้งโรงเรียน

1 มิถุนายน 2542