หมวดภาษา

๑๒.การฟังและการอ่านให้เกิดวิจารณญาณ

กระดาน ม.๕ เทอม ๑_6_4

โคลนติดล้อ

งานโวหาร

บทอาขยานลิลิต

มหาเวสสันดรชาดก

มัทนะพาธา

รอ

ลิลิตตะเลงพ่าย

ศาสตร์พระราชา

อบรมค่ายการเงิน

๑.วัฒนธรรมกับภาษา

๒.การย่อหน้า

๓.การเขียนเชิงวิชาการ

๔.พยางค์_2

๕.คำ_2_2

๖.กลุ่มคำ

๘.การแต่งร่าย

๑๐.มารยาทและคุณธรรมในการสื่อสาร

๑๑.การถามและการตอบ

ระดับภาษา

ราชาศัพท์

ร่าย_2

ลักษณะคำประพันธ์ ประเภทโคลงกับกาพย์

โวหารการเขียน

โวหารภาพพจน์

๑.พยางค์

๒.คำ

๓.กลุ่มคำ

๔.ประโยค

กลอนแปด

กาพย์เห่เรือ

ขัตติยพันธกรณี

ความคิดกับภาษา

ความรู้เกี่ยวกับเรียงความ

คำราชาศัพท์

พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์

พยางค์_5

พยางค์_6

รสวรรณคดี