เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวสุชาดา การสุวรรณ
เจ้าหน้าที่วิชาการ

 

นายกฤษฎิ์พงศ์ สมบูรณ์พร้อม
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

 

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุดารัตน์ งิ้วสีดา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาววิลานี สุทา
เจ้าหน้าที่งานบุคคล

 

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มแผนงานและงบประมาน

นางสาวปิยวดี สัตถาผล
เจ้าหน้าที่แผนงาน, เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน

 

นายฐาปนพงศ์ พรรื่นเริง
เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน, เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวนันทวัน สำแดงชัย
เจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

 

นางสาวจิราภรณ์ ดวงใจ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด