เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวสุชาดา การสุวรรณ
เจ้าหน้าที่วิชาการ

 

กำลังอัพเดทข้อมูล…
กำลังอัพเดทข้อมูล…
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

 

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวภคมน สุมมาตร
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

 

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

กำลังอัพเดทข้อมูล…
เจ้าหน้าที่งานบุคคล

 

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มแผนงานและงบประมาน

นางสาวปิยวดี สัตถาผล
เจ้าหน้าที่แผนงาน, เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน

 

นายฐาปนพงศ์ พรรื่นเริง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

กำลังอัพเดทข้อมูล…
เจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่ห้องสมุด