เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวสุชาดา  การสุวรรณ

เจ้าหน้าที่วิชาการ

นายกฤษฎิ์พงศ์  สมบูรณ์พร้อม

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาววิลานี สุทา

เจ้าหน้าที่งานบุคคล

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มแผนงานและงบประมาน

นางสาวปิยวดี   สัตถาผล

เจ้าหน้าที่แผนงาน

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน

นายฐาปนพงศ์  พรรื่นเริง

เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นางสาวนันทวัน  สำแดงชัย

เจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวจิราภรณ์   ดวงใจ

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด