เอกสาร กิจกรรมวิชาการ พระเกี้ยวน้อย ครั้งที่ 3

ประกาศโรงเรียน กิจกรรมวิชาการ พระเกี้ยวน้อย ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศโรงเรียน กิจกรรมวิชาการ พระเกี้ยวน้อย ครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด เอกสารการแข่งขัน กิจกรรมวิชาการ พระเกี้ยวน้อย ครั้งที่ 3

1. Speed Reading

2.เกณฑ์การแข่งขันจัดสวนถาด

3.รายละเอียดการแข่งขันศิลปะ

4. หลักเกณฑ์การสมัครร้องเพลงสากล

5.เกณฑ์การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์

6.การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกท่ง พร้อมหางเครื่อง

7.เกณฑ์แข่งขันตอบปัญหาวิทย์ ภายนอก

8.เกณฑ์การแข่งขัน miss recycle ภายนอก

9.เกณฑ์การแข่งขันแอโรบิก-ส้มโอ

10.เกณฑ์การแข่งขันคณิตศาตร์

11.เกณฑ์การแข่งขันงานพระเกี้ยวน้อยวิชาการ คอมพิวเตอร์

12.เกณฑ์การการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน-ASEAN-QUIZ-2560

13.แข่งขันวัดความรู้ภาษาไทย2560 ใบสมัครคณิต

14. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์(1)(แก้ไข E-mail ที่ส่งใบสมัครเข้าแข่งขัน เป็น pp126666@gmail.com ขออภัยมา ณ ทีนี้ด้วย)

15. การนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า IS3