แข่งมารยาท

การประกวดมารยาทไทย

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนที่เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประกวดมารยาทไทย ในโครงการธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการประกวด นักเรียนได้รับรางวัลชมเชยการประกวดมารยาทไทย