โครงการปันยิ้มปันรักปันสุข…

0

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยบริการและชุมชน
สัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี จัดบริการวิชาการแก่สังคมโครงการปันยิ้ม ปันรัก ปันสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนและ
องค์กรทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติในการพัฒนา
ประเทศในอนาคต เปิดโอกาสให้เยาวชนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ
ให้เยาวชน ได้รับความรักความอบอุ่น ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความสุข ได้ศึกษาเรียนรู้และมีพัฒนาการ
รู้จักโทษของยาเสพติด การใช้ชีวิตในสังคมหร้อมทั้งรู้จักการสร้างความสามัคคี มีวินัย ที่มาจากหลักการสร้าง
ประชาธิปไตยในชีวิตให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตตนได้เป็นอย่างดีที่สุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเยาวชน
นักเรียน

กำหนดจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ㆍ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

แชร์ :

แสดงความคิดเห็น