โครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

สรุปรางวัลการนําเสนอโครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ

การประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

ประเภท การนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษ

ที่ ชื่อโครงงาน สาขาวิชา สมาชิก ครูที่ปรึกษา รางวัล
1
Using parabolic troughs include light for producing solar water herter

ฟิสิกส์
น.ส.สุวารินทร์ พิมพ์พงษ์
น.ส.จิรัฐิพร โลมาสา
น.ส.พรรษชล คํามุข
ครูชํานาญ เพริดพราว
ครูวิวิธนันท์ หยูเห้ง

เหรียญเงิน

ประเภท บรรยาย

ที่ ชื่อโครงงาน สาขาวิชา สมาชิก ครูที่ปรึกษา รางวัล
1


การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโลหะหนักของถ่านซังข้าวโพด
เคมี
น.ส.ธัญญารัตน์ ยินดี
น.ส.พิชญา ศิริ
น.ส.อธิชา งอกคํา
ครูดลนภา พรรื่นเริง
เหรียญทองแดง

2การนําเซลล์แสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโนตบุคสองระบบ
ฟิสิกส์
น.ส.กิ่งแก้ว หลักหนองบัว
น.ส.ณัฏฐณิชา ประดับศิลป์
น.ส.ภัทรียาภา แสนอินทร์
ครูวิฑูรย์ พลแสน
ครูชํานาญ เพริดพราว

เหรียญเงิน


3
บ้านสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
นายปรพิพัฒน์ แก่นพุฒ
นายวัชรินทร์ เวียงนนท์
น.ส.พัชรดา ปิ่นใจ
ครูกิริยา ทิพมาตย์
ครูธวัชชัย สังขฤกษ์
เหรียญทอง


4การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุดและเปลือกกล้วยดิบในการกําจัดเชื้อราเขียวในก้อน


ชีววิทยา
น.ส.ชลิดา แสนสุขน.ส.วศินี โพสาราชน.ส.อัญชลีกร บุญรักษา

ครูวิยะดา สิริอมตธรรม
เหรียญทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

 

ประเภทโปสเตอร์

ที่ ชื่อโครงงาน สาขาวิชา สมาชิก ครูที่ปรึกษา รางวัล
1
เครื่องปัตหยากไย่อัตโนมัติ
ฟิสิกส์
น.ส.ธัญชนก ทองชัย
น.ส.ปารียา เตโชจิตร
น.ส.วรัญญา แก้วบุตรดา
ครูบุษกร เสโนฤทธิ์
ครูวิฑูรย์ พลแสน
เหรียญเงิน

2
เตาเผาขยะมูลฝอยลดแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์
วิทยาศาสตร์
โลกและ สิ่งแวดล้อม

นายมินทร์ธาดา ศรีทองแท น.ส.ชญาดา ไชยรบ น.ส.รุจิรา สุขจิตร
ครูพิศมัย พานโฮม
เหรียญเงิน

3
การออกแบบลวดลายผ้าโดยใช้ สามเหลี่ยมปาสคาล

คณิตศาสตร์
นายจิรเมธ กาสินพิลา นายธนกร อรุณวิ่ง
นายรัฐวิชญ์ อยู่พันธ์

ครูรพีพร สุรารักษ์
นายวัชระ เหมือนสวัสดิ์
เหรียญทอง
รองชนะเลิศลําดับที่ 2

4
ปืนผสมเกสรเมล่อน
ชีววิทยา
น.ส.ธมลวรรณ สุรเสียง
น.ส.นารีรัตน์ หงส์แพงจิตร
น.ส.ปาลิตา วิชัย

ครูกัลยารัตน์ นาคีย์ครูนันทิยา เชื้อคําฮด
เหรียญทอง

รองชนะเลิศลําดับที่ 1


5
ถังดักไขมันด้วยตัวดูดซับจากฝ่าย ฟางข้าว และกากมะพร้าว
เคมี
น.ส.ธัญญพร สาขามุละ
น.ส.ภัทรวดี ศรีจําพลังน.ส.สุพิชชา ช่างสอน
ครูดลนภา พรรื่นเริง
ครูวิยะดา สิริอมตธรรม

เหรียญทอง

ชนะเลิศ(โล่รางวัล)