โครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

การประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 


   
 


รองชนะเลิศอันดับที่ 2

 

 

ประเภทโปสเตอร์

 
รองชนะเลิศลําดับที่ 1

 
ชนะเลิศ(โล่รางวัล)