first_stu_sci

การปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

จังหวัดคู่พัฒนา สกลนนคร-นครพนม เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

16-17 มิ.ย. 60 ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล