waikru60

พิธีมอบพระเกี้ยวและไหว้ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

22 มิ.ย. 2560

รูปขบวนอันเชิญพระเกี้ยว

รูปพิธีมอบพระเกี้ยว

รูปพิธีไหว้ครู

รูปมอบทุนการศึกษา